Call to Enroll 1-866-255-4795 | TTY 711
 
 
|
Text Size A A A

Multi-language Interpreter Services

Information Last Updated: 6/14/2019

Brand New Day

You are now leaving the Brand New Day website. Medicare has neither reviewed nor endorsed this information.

OK Cancel

 

Brand New Day

You are leaving Brand New Day's website and going to a different webpage.
Do you wish to continue?

Yes No

 

English:  ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Spanish:  ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Chinese:   注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-255-4795(TTY:711)

Vietnamese:  CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Tagalog: PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-866-255-4795 (TTY: 711).

French:  ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-866-255-4795 (ATS : 711).

German:  ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Korean:  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-866-255-4795 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Russian:  ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-866-255-4795 (телетайп: (TTY: 711).

Arabic:  
ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 14795-255-866-1 (رقم هاتف الصم والبكم: (TTY: 711).

Italian:  ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Portuguese:  ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-866-255-4795 (TTY: 711). 

Haitian Creole:  ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Polish:  UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Hindi:  ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-255-4795 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Japanese:  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-255-4795 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian:  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-866-255-4795 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Farsi:   1-866-255-4795 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید.- (TTY: 711) فراهم می باشد. با.

Punjabi:  ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-255-4795 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-866-255-4795 (TTY: 711) ។

Hmong:  LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-866-255-4795 (TTY: 711).

Thai:  เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร। -866-255-4795 (TTY: 711).